Generalle Forretningsbetingelser - Kvalificeret IT support

IT Care
______________
Simpelt & Sikkert
Gå til indhold
GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER
IT Care & Vision - Version 1, revideret 01/02-2015.
1. Definitioner
• "Slutkunden" er den juridiske entitet der har indgået en aftale med enten IT Care & Vision eller Cloud Device omkring levering af Cloud Device services.
• "Cloud Device" er den virksomhed som gennem IT Care & Vision leverer Cloud Device services til Slutkunden. Cloud Device opererer under den juridiske entitet "Cloud Device ApS.
• "IT Care & Vision" er den virksomhed som videresælger Cloud Device services til Slutkunden.
• "Enheder" anvendes som paraplybetegnelse for alle typer computere, servere, tavlepc'er, mobile enheder, telefoner, mv. som kan tilknyttes Cloud Device services gennem enten klientsoftware eller netværkskommunikation.
• "Brugerkonti" er personer med adgang til administration af Cloud Device services via et personligt login til en Cloud Device webportal. En brugerkonti består som minimum af et navn, en e-mailadresse og et kodeord.
• "Cloud Device services" er fakturerbare services som tilbydes Slutkunden gennem IT Care & Vision.
2. Generelt om servicen
Cloud Device leverer hostet endpoint management som en service. Cloud Device forhandles gennem IT Care & Vision, og består af et løbende revideret udvalg af abonnementsbaserede sikkerheds- og administrationsservices, som af slutkunden kan til- og fravælges efter behov. Alle enheder der er tilknyttet Cloud Device skal til enhver tid som minimum være tilknyttet én Cloud Device service.
2.1 Oprettelse, varighed og ophør
Det er et krav for kundeforholdet at Slutkunden forinden skriftligt overfor IT Care & Vision har accepteret de generelle forretningsbetingelser og kundeforholdet til IT Care & Vision. Det er ikke et krav at aftalen underskrives af partnerne, men den skriftlige accept skal afgives af en, for Slutkunden tegningsberettiget person. Slutkundens engagement med IT Care & Vision og Cloud Device begynder på det tidspunkt hvor slutkunden har fået leveret adgang til Cloud Device portalen. Slutkunden kan til enhver tid opsige kundeforholdet til udgangen af indeværende abonnements periode af 1 år.

2.2 Tilmelding af Cloud Device services
Slutkunden kan til enhver tid tilmelde og framelde Cloud Device services på alle, eller et udvalg af enheder, skriftligt til info@itcv.dk. Cloud Device services kan afmeldes til udgangen af indeværende år. Slutkunden forpligtiger sig ikke til at gentegne nogen af Cloud Device services, Slutkunden tilmelder i løbet af kundeforholdet. Abonnements og engangsgebyrer vises altid i forbindelse med tilmeldelse af Cloud Device services.

2.3 Supporterede enheder
Cloud Device kan uden varsel tilføje operativsystemer og enheder til listen over enheder der supporteres af Cloud Device. Såfremt operativsystemer eller enheder fjernes fra listen over supporterede enheder, skal dette ske med 6 måneders varsel, ved notifikation til partnere og slutkunder via e-mail. Listen over supporterede enheder kan findes på www.clouddevice.com
3. Ændring af generelle forretningsbetingelser
Ændring af betingelser kan ske med 90 dages varsel. Ændringer af forretningsbetingelser varsles på www.clouddevice.com, samt via e-mail til aktive Cloud Device Brugerkonti.
4. Betalingsbetingelser
Slutkunden faktureres årligt forud ved oprettelse af Care Antivirus af IT Care & Vision. Aftalen bliver ikke oprettet før at vi har modtaget kundens betaling.
4.1 Priser og prisændringer Aktuelle priser for Care Antivirus services kan til enhver tid findes på www.itcv.dk  Prisændringer kan ske med 90 dages varsel. Ændringer af priser varsles på www.itcv.dk samt via e-mail til aktive Cloud Device Brugerkonti.
5. Support
Generel support i forbindelse med leveringen af Cloud Device services til Slutkunden varetages af IT Care & Vision. Såfremt der ikke er indgået en særskilt aftale med IT Care & Vision omkring support, leveres denne indenfor IT Care & Visions åbningstid, via telefon og e-mail. Cloud Device stiller 2nd level support til rådighed for IT Care & Vision.
Udenfor de normale åbningstider kan Cloud Device kontaktes døgnet rundt, hele året, i forbindelse med fejlmelding af Cloud Device services.

6. Slutkundens forpligtelser:
6.1 Kontaktoplysninger
Slutkunden forpligtiger sig til altid at holde IT Care & Vision opdateret med kontaktoplysninger til den til enhver tid ansvarlige kontaktperson for Cloud Device engagementet hos slutkunden, i form af en e-mailadresse og et direkte telefonnummer.

6.2 Opbevaring af brugerkonti
I forbindelse med levering af Cloud Device tjenester, vil kunden få udleveret en eller flere Brugerkonti, samt selv have mulighed for at oprette yderligere brugerkonti. 
Slutkunden forpligtiger sig til at behandle alle aktive Brugerkonti til Cloud Device portalen som fortrolig information, samt at opbevare denne forsvarligt. Brugerkonti må ikke offentliggøres eller udleveres til 3.part uden forudgående accept med Cloud Device. 
Slutkunden forpligtiger sig til, uden ugrundet ophold, at notificere Cloud Device såfremt der opstår mistanke om at et eller flere Brugerkonti kan være lækket til 3.part. Dette inkluderer kompromittering af enheder hvor Cloud Device brugerkonti har været opbevaret.

6.3 Download og opbevaring af softwarev Slutkunden forpligtiger sig til at opbevare alt klientsoftware der udleveres af Cloud Device forsvarligt, samt ikke at offentliggøre eller udlevere denne til 3.part uden forudgående accept med Cloud Device. Såfremt klientsoftware eller relateret licensinformation lækkes til 3. part, forpligter Slutkunden sig til uden ugrundet ophold at informere Cloud Device herom.

6.4 Afvikling ved ophør af kundeforhold
Slutkunden forpligtiger sig til at afinstallere alt Cloud Device software fra sine enheder inden 30 dage efter ophør af kundeforholdet.

6.5 Adgang og anvendelse af Cloud Device services
Det er ikke tilladt at anvende Cloud Device services eller brugerkonti til at:
• Lagre eller transmittere ulovligt data eller information
• Opnå adgang, eller forsøge at opnå adgang, til andre brugerkonti end ens personlige brugerkonto.
• Tilgå Cloud Device services eller Brugerkonti gennem andre end de eksplicit supporterede metoder.
• Port scanne, scanne eller på anden vise teste clouddevice.com, undersider, relaterede sider, servere eller netværksudstyr uden forgående skriftlig tilladelse fra Cloud Device.
• Offentliggøre skærmbilleder eller skærmoptagelser af Cloud Device services uden forgående skriftlig tilladelse fra Cloud Device.
• Forstyrre brugen af, eller adgangen til Cloud Device services gennem "Denial of Service" angreb, eller på anden vis bevidst forsøge at overbelaste Cloud Device services, systemer eller udstyr.

7. Misligholdelse
Ved slutkundens væsentlige misligholdelse af nærværende vilkår hvorved bl.a. forstås enhver betalingsmisligholdelse, er IT Care & Vision berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning samt deaktivere enhver form for service leveret af Cloud Device. IT Care & Vision er ligeledes berettiget til at kræve erstatning fra Slutkunden som følge af den skete misligholdelse, herunder er IT Care & Vision berettiget til at kapitalisere værdien af den misligholdte aftale om Remote Backup og kræve et af Slutkunden tilsvarende beløb i erstatning, hvortil kommer evt. omkostninger i anledning af misligholdelsen.
8. Rettigheder og Ejerskab
Alt udstyr og programmel leveret af Cloud Device til Slutkunden tilhører Cloud Device. Slutkunden har ved denne aftale opnået brugsret til det leverede i overensstemmelse med betingelserne i nærværende aftale, samt evt. licensbetingelser, herunder til udleveret programmel. Slutkunden er ikke berettiget til at overdrage, kopiere eller på anden vis overlade de udleverede programmer eller udstyr til tredjepart. Ved aftalens ophør returneres alt udleveret udstyr, programmel m.v. til Cloud Device.
Data som er indsamlet fra Slutkundes computere, mobile enheder og andet it-udstyr gennem Cloud Device tjenester, må ikke udlevereres til tredjemand, eller på anden måde anvendes til formål, som Slutkunden ikke er vidende om og skriftligt har accepteret. Cloud Device kan dog af myndighederne med hjemmel i dansk ret blive pålagt at udlevere data. Dette vil i så fald ske uden ansvar for Cloud Device.
Cloud Device har ret til at anvende alt indsamlet data som grundlag for generel dataanalyse og statistik, til anvendelse i forbindelse med markedsføring, driftsoptimering, etc. 
Cloud Device er forpligtiget til at slette indsamlet data fra Cloud Device inden 90 dage efter ophør af kundeforhold på produktionssystemer, og indenfor 180 dage på backup enheder.

9. Tavshedspligt
Cloud Device, og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Slutkunden eller andre forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. Tavshedspligten vedvarer efter aftalens eventuelle ophør. Cloud Device må ikke uden Slutkundens forudgående samtykke anvende Slutkunden som reference udover at lade Slutkunden optræde på Cloud Device generelle slutkundereferenceliste med virksomhedsnavn og logo. Den generelle slutkundereferenceliste vises på www.clouddevice.com, og kan endvidere udleveres til potentielle Slutkunder og IT Care & Vision.
10. Produkterstatning og begrænsning i tab
Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvensstab. Foranstående begrænsninger gælder kun såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part. 
11. Force Majeure
Følgende omstændigheder vil undtage Cloud Device og IT Care & Vision fra ansvar, hvis de forhindrer opfyldelse af aftalen eller gør udførelse unødvendigt besværlig. Der er efter nærværende betingelser tale om force majeure, hvis Cloud Device og IT Care & Vision helt eller delvist er afskåret fra at opfylde sine leverings-forpligtelser på grund af, men ikke begrænset hertil, eksempelvis krig, oprustning, civil uro, terror, naturkatastrofer, strejker, arbejdsnedlæggelser, blokader, lockouts, mangel på leverandører af råvarer og/eller underleverandører på grund af force majeure hos disse, brand, strømudfald, edb-virus eller anden ødelæggelse af Cloud Device og IT Care & Vision produktionsapparat samt enhver anden ekstraordinær hændelse, som måtte forhindre eller begrænse Cloud Device og IT Care & Vision normale produktion, og som Cloud Device og IT Care & Vision ikke var klar over på tidspunktet for ordremodtagelsen. Cloud Device og IT Care & Vision undtagelse for ansvar er ensbetydende med, at Cloud Device og IT Care & Vision straks underretter Slutkunden om enhver form for force majeure, inklusive årsag og tid forhindringen forventes af tage. Hvis forsinkelsen, som et resultat af force majeure, forventes at vare længere end tre uger, har såvel Cloud Device og IT Care & Vision som Slutkunden ret til at opsige aftalen inden tre dage fra meddelelsen, uden at en sådan opsigelse kan anses for at være et brud på aftalen.
12. Overdragelse
Cloud Device og IT Care & Vision er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til enhver aftale med Slutkunden.
13. Tvister
Nærværende Aftalevilkår er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal søges løst ved forhandlinger. Når disse forhandlinger har været forsøgt, og det må konstateres, at tvisten ikke kan løses ved fremtidige forhandlinger, er hver part berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer der udpeges af præsidenten for den landsret i hvis kreds Cloud Device og IT Care & Vision hovedkontor er beliggende. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer.
Parterne kan afgive indstilling om de 2 andre, der udpeges, med passende hensyn til den særlige fagkundskab, der må anses for ønskeligt ved bedømmelse af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt, og om muligt inden for 6 måneder efter voldgiftsrettens nedsættelse.

IT Care
Stærmosevej 20, 5250 Odense SV
Mobil: 3074 9394|Mail: info@itcv.dk
CVR: 34906920
Følg os på
Tilbage til indhold